Skip to main content

Kvalitetsbeskrivelse

Skolens kvalitetsarbejde har til formål at udvikle kvaliteten af skolens aktiviteter. Der sigtes i arbejdet mod at indfri de strategiske mål i Strategi 2025, og at videreudvikle skolen mod visionen.

I skolens kvalitetsarbejde arbejdes der med både data og processer. Det er det samlede arbejde med data og processer, der giver grundlaget for kvalitetsudviklingen af skolens praksis.

Gennem kvalitetsarbejdet tilegner elever, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere sig ny indsigt og viden, hvilket danner grundlaget for nye handlemuligheder og dermed for udvikling af en bedre praksis.

I løbet af et kalenderår sætter skolen – på fastlagte tidspunkter – fokus på forskellige temaer inden for kvalitetsarbejdet.

Denne tematisering kan du læse mere om neden for:

Om kvalitetsudvikling:

"På skolen forstår vi ”kvalitetsudvikling” som arbejdet med de fastlagte kvalitetsdata i de kvalitetsprocesser, vi har aftalt, for til stadighed at evaluere og udvikle praksis i undervisningen, læringsmiljøet, arbejdsmiljøet, mv."