Kvalitetsbeskrivelse

Skolens kvalitetsarbejde har til formål at udvikle kvaliteten af skolens aktiviteter. Der sigtes i arbejdet mod at indfri de strategiske mål i Strategi 2025, og at videreudvikle skolen mod visionen.

I skolens kvalitetsarbejde arbejdes der med både data og processer. Gennem dette samlede arbejde tilegner elever, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere sig ny indsigt og viden, hvilket danner grundlaget for nye handlemuligheder og dermed for at kvalitetsudvikle praksis.

I løbet af et kalenderår sætter skolen – på fastlagte tidspunkter – fokus på forskellige temaer inden for kvalitetsarbejdet.

Denne tematisering kan du læse mere om neden for

Om kvalitetsudvikling:

På skolen forstår vi ”kvalitetsudvikling” som arbejdet med de kvalitetsdata og -processer, vi har aftalt, så vi til stadighed evaluerer og udvikler praksis i undervis-ningen, læringsmiljøet, arbejdsmiljøet, mv.