Skip to main content

Årlig samlet kvalitetsdrøftelse

I løbet af et kalenderår gennemfører skolen kvalitetsdrøftelser inden for 4 temaer.

For hvert tema indsamles fastlagte kvalitetsdata, som behandles i aftalte kvalitetsprocesser. Konklusioner – succeser og udfordringer – formidles til relevante.

Én gang årligt – i februar måned – gennemføres en samlet drøftelse af årets kvalitetsarbejde. Her indgå konklusionerne fra årets 4 temadrøftelser samt en supplerende undersøgelse af ”skolens egne tal”, der rummer det forgangne kalenderårs tal for antal påbegyndte elever, antal frafaldne og antal fuldførte elever.

I den årlige samlede kvalitetsdrøftelse vurderes og aftales

 • Det forgangne års succeshistorie
 • Målopfyldelsen i forhold til det forgangne års fastlagte kvalitetsmål
 • Det forgangne års særlige udfordringer
 • Vurdering af det forgangne års selvevalueringstema
 • Kvalitetsmål for kommende års kvalitetsarbejde
 • Selvevalueringstemaet for det kommende år

Den årlige samlede kvalitetsdrøftelse foregår i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

Ledelsen

 • Samler op på det forgangne års 4 temadrøftelser, målopfyldelsen i forhold til det forgangne års mål og vurderer det forgangne års selvevalueringstema
 • Indkredser det kommende års udfordringer – set i relation til skolens strategi
 • Fastsætter mål for kommende års kvalitetsarbejde – herunder nye initiativer, projekter, ol.
 • Aftaler temaet for kommende års selvevaluering, herunder hvem der skal have ansvaret for selvevalueringen og opfølgningsplanen

Skolens koordinatorgruppe, LUU og evt. andre

 • Inddrages løbende i ovenstående proces til kvalificering af drøftelserne

Konklusionerne på den årlige samlede kvalitetsdrøftelse fremgår af skolens informationsindsamling, som er tilgængelig den 1. marts