Tema: Elevernes gennemførelse

Skolen har stor bevågenhed på fastholdelse og gennemførelse. Særligt frafaldet på skolens uddannelser undersøges løbende. Der udarbejdes hvert kvartal ”skolens egne tal” for frafaldet på de enkelte optag på både skolens grundforløb og hovedforløb – tal som drøftes i ledelsen. 

I september måned sætter skolen et særligt fokus på elevernes gennemførelse på skolens uddannelser (jf. mål 2 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse”)

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • UVM’s frafalds- og overgangsstatistik
  • ”Skolens egne tal” for antal påbegyndte, frafaldne og fuldførte elever i sidste kalenderår

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces:

  1. Ledelsen drøfter de nye data
  2. Gennemførelsesenheden drøfter de nye data
  3. Ledelsen, koordinatorgruppen og gennemførelsesenheden aftaler evt. supplerende undersøgelser
  4. Uddannelseschefer og koordinatorer informerer på møder det pædagogiske personale om data
  5. LUU og evt. andre informeres