Skip to main content

Tema: Evaluering af uddannelsesforløb

I maj måned sætter skolen fokus på evalueringen af skolens uddannelser. Denne evaluering relaterer sig i høj grad til skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag (FPDG)- se (link).

Der er der i evalueringen særligt fokus på, i hvilken grad undervisningen og uddannelserne tilgodeser elevernes faglige udvikling (jf. mål 3 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt”).

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • Opsamling på årets systematik i forhold til gennemførelse af skoleperiodeevalueringer og fagevalueringer inden for de enkelte uddannelsesområder
  • UVM’s statistik for ”???

Der kan desuden inddrages anden data – fx elevernes karaktergennemsnit og/eller eksempler på udvikling af Masterplaner for undervisningen, der omsætter FPDG til den konkrete undervisning i det konkrete fag/tema.

Skolens aftaler om kvalitetsudviklingen af undervisningen og gennemførelse af skoleperiodeevalueringer og fagevalueringer kan ses her

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

  1. Ledelsen drøfter de nye data
  2. Uddannelsescheferne og koordinatorerne drøfter de nye data med lærerne på de respektive uddannelser
  3. Ledelsen, koordinatorerne og/eller lærergrupperne aftaler evt. supplerende undersøgelser
  4. LUU og evt. andre informeres

Andet / Kursistevalueringer

Alle AMU-kurser afsluttes med at kursisterne evaluerer via VIS-Kvalitet. De lærere som har undervist på kurset, drøfter resultatet med henblik på forbedringer.

Én gang årligt præsenteres og drøftes kursistevalueringer og virksomhedsevalueringer (resultaterne fra VIS-Kvalitet) i LUU og i skolens bestyrelse.

Se amu-evaluering