Tematisering og årshjul

Undervisningsministeriet (UVM) stiller data til rådighed for skolens løbende kvalitetsarbejde. Disse data tager udgangspunkt i de 4 ”klare mål” i Erhvervsuddannelsesreformen, og offentliggøres på www.uddannelsesstatistik.dk

UVM følger skolens udvikling inden for fastlagte kvalitetsindikatorer.

Ud over de data, som UVM stiller til rådighed, har skolen valgt dels at udarbejde "skolens egne tal" for elevtilgang, frafald og gennemførelse, og dels at have faste procedurer for evaluering af skolens uddannelser (fagevalueringer, skoleperiodeevalueringer, mv.).

Tematisering

I skolens tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet er der taget udgangspunkt i  UVM’s årsrytme for, hvornår der stilles nye data til rådighed, og i skolens procedurer for evaluering af uddannelserne.

Skolens kvalitetsarbejde er tematiseret, og følgende 4 temaer behandles i løbet af året:

Én gang i løbet af året – i februar måned – drøftes ovenstående 4 temaer i sammenhæng. Det sker i forbindelse med behandlingen af årets ”informationsindsamling”, hvor der opstilles mål for kommende års arbejde, og hvor skolens selvevalueringstema fastlægges.

Se årshjulet for kvalitetsarbejdet her:

 

Andet kvalitetsarbejde

Ud over arbejdet med ovenstående temaer arbejder skolen også med kvalitetsudvikling indenfor andre områder. Som eksempler kan nævnes:

  • Udvikling af de lokale undervisningsplaner (LUP’er) og masterplaner for undervisningen
  • Personalepolitikker
  • Kompetencestrategi / MUS- og GRUS-samtaler
  • AMU-audit