Tematisering og årshjul

Undervisningsministeriet (UVM) stiller data til rådighed for skolens løbende kvalitetsarbejde. Disse data tager udgangspunkt i de 4 ”klare mål” i Erhvervsuddannelsesreformen, og offentliggøres af UVM på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Derudover følger UVM skolens udvikling inden for fastlagte kvalitetsindikatorer.

Ud over de data, som UVM stiller til rådighed, har skolen valgt at have faste procedurer for evaluering af skolens uddannelser (fagevalueringer, skoleperiodeevalueringer, mv.), herunder en tidsmæssig plan for gennemførelsen af disse uddannelsesevalueringer.

Tematisering

I skolens tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet er der taget udgangspunkt i dels UVM’s årsrytme for, hvornår der stilles nye data til rådighed, og dels i skolens procedurer for evaluering af uddannelserne.

Skolens kvalitetsarbejde er tematiseret, og følgende 4 temaer behandles i løbet af året:

Én gang i løbet af året – i februar måned – drøftes ovenstående 4 temaer i sammenhæng. Det sker i forbindelse med behandlingen af årets ”informationsindsamling”, hvor der opstilles mål for kommende års arbejde, og hvor skolens selvevalueringstema fastlægges.

Se årshjulet for kvalitetsarbejdet her:

 

 

Andet kvalitetsarbejde

Ud over arbejdet med ovenstående temaer arbejder skolen også med kvalitetsudvikling indenfor andre områder. Som eksempler kan nævnes:

  • Udvikling af de lokale undervisningsplaner (LUP’er) og masterplaner for undervisningen
  • Personalepolitikker
  • Kompetencestrategi / MUS- og GRUS-samtaler
  • AMU-audit