Skip to main content

Tematisering og årshjul

Undervisningsministeriet (UVM) stiller data til rådighed for skolens løbende kvalitetsarbejde. Disse data tager udgangspunkt i de 4 mål i Erhvervsuddannelsesreformen, og offentliggøres af UVM på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Derudover følger UVM skolens udvikling inden for fastlagte kvalitetsindikatorer.

Udover de data, som UVM stiller til rådighed, har skolen valgt at have faste procedurer for evaluering af skolens uddannelser (fagevalueringer, skoleperiodeevalueringer, mv.), herunder en tidsmæssig plan for gennemførelsen af disse uddannelsesevalueringer.

Tematisering

I skolens tilrettelæggelse af det samlede kvalitetsarbejde er der taget udgangspunkt i dels UVM’s årsrytme for, hvornår der stilles nye data til rådighed i forhold til opfyldelsen af de 4 mål i Erhvervsuddannelsesreformen, og dels i skolens procedurer for evaluering af uddannelserne.

Skolens kvalitetsarbejde er således tematiseret, og følgende 4 temaer analyseres og vurderes i løbet af året:

  • Rekruttering / tilgang til skolens uddannelser (+ henvisning) – marts måned
  • Evaluering af uddannelsesforløb (+ henvisning) – maj måned
  • Fastholdelse og gennemførelse (+ henvisning) – september måned
  • Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed (+ henvisning) – december måned

Én gang i løbet af året – i februar måned – drøftes ovenstående 4 temaer i sammenhæng. Det sker i forbindelse med behandlingen af årets ”informationsindsamling”, hvor der opstilles mål for kommende års arbejde, og hvor skolens selvevalueringstema fastlægges.

Samlet set kan skolens tematiserede kvalitetsarbejde illustreres i følgende Årshjul:

 

Andet kvalitetsarbejde

Ud over arbejdet med ovenstående temaer arbejder skolen i løbet af året også med kvalitetsudvikling indenfor andre områder. Som eksempler kan nævnes:

  • Udvikling af de lokale undervisningsplaner (LUP’er) og masterplaner for undervisningen
  • AMU-audit
  • Personalepolitikker
  • Kompetencestrategi / MUS- og GRUS-samtaler