Ny uddannelsesstruktur på social- og sundhedshjælperuddannelsen

Pilotprojekt på SOSU Esbjergs social- og sundhedshjælperuddannelse har givet gode resultater – nu skal uddannelsen gentænkes i seks sydvestjyske kommuner

Gennem de seneste år har et projekt på SOSU Esbjerg fået mulighed for at nytænke og ændre på uddannelsens opbygning, metoder og indhold. Projektet gennemføres i samarbejde med Fanø og Esbjerg Kommuner, og har indtil videre givet rigtig gode resultater. En midtvejsevaluering fra maj 2022 foretaget af PLUSS/COWI viser, at elevernes faglige stolthed og engagement er øget. Elev-evalueringerne er desuden tårnhøje og samarbejdskommunerne melder tilbage at eleverne er bedre klædt på, og at de er blevet fagligt dygtigere ved at anvende denne nye uddannelsesstruktur.

Ifølge evalueringen stiller de nye undervisningsmetoder krav til både elever og lærere, for lærerne skifter rollen fra ekspert til facilitator, og det giver et anderledes undervisningsmiljø, hvor der er særlig fokus på at skabe praksisrelateret læring, og hvor eleverne vælger hvilke læringsmål de vil arbejde med

På baggrund af projektets positive erfaringer bliver der nu lavet permanente ændringer på social- og sundhedshjælperuddannelsen. I Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Billund og Ringkøbing Skjern Kommuner har man vedtaget en ny uddannelsesstruktur, og håbet er, at flere social- og sundhedshjælper-elever starter og gennemfører, så kommunerne kan få mere kvalificeret arbejdskraft til at varetage fremtidens ældrepleje.  

På SOSU Esbjerg er de glade for samarbejdet med kommunerne om at udvikle uddannelserne.   

”Både lærere og elever er rigtig glade for det her projekt, og vi er som skole altid optaget af at udvikle de pædagogiske metoder, og tilpasse uddannelser til det arbejde, som eleverne skal ud og varetage. Den her nye tilgang til undervisningen og oplæringen ude på arbejdsstederne har vist sig at have en gavnlig effekt på elevernes faglige udbytte. Det har også vist sig at have en positiv effekt på både trivslen og læringsmiljøet”, forklarer uddannelseschef på SOSU Esbjerg, Helle Holm.

 

Fagene er afskaffet – det handler om elevernes medbestemmelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen får fremover en ny uddannelsesplan, og der bliver anvendt nye pædagogiske metoder – og så skal der nu også være flere skift mellem skole og oplæring (oplæring hed tidligere praktik). De nye metoder handler især om elevernes medbestemmelse og ansvar for egen læring – noget som underviser på projektet, Diana Madsen vurderer har haft den største værdi, og som også har øget elevernes engagement betragteligt:

”Indholdet i undervisningen er det samme med de samme faglige mål, men metoderne er markant anderledes. Det vil sige at vi faktisk har afskaffet fagene og i stedet lagt dem i en helhedsorienteret kasse, hvorfra eleverne selv kan vælge hvilke læringsmål de vil arbejdet med blandt alle fagmål og fag. Det giver et stort ansvar til den enkelte elev, hvilket øger motivationen markant og eleven får ’lært at lære’ og opsøge den nødvendige faglige viden,” forklarer hun.

En af de kommuner som nu har besluttet at gentænke uddannelsen, er Esbjerg Kommune. Og her handler det både om at styrke elevernes kompetencer og om at øge gennemførslen.

”Vores social- og sundhedshjælpere samarbejder hver dag med vores borgere om at skabe et så godt hverdagsliv for dem som muligt. De er tæt på mennesker, der har brug for hjælp og støtte for at kunne klare sig, og derfor har de også en afgørende betydning for vores borgeres sundhed og livskvalitet. Derfor er vi også meget optaget af at sikre, at vi skaber gode uddannelsesforløb, hvor der er en tæt sammenhæng mellem skole og praksis. Med den nye struktur styrker vi elevernes kompetencer og læring sammen med deres lyst til at blive i uddannelsen og i faget. Det er enormt vigtigt – også for at sikre dygtige medarbejdere i fremtiden”, udtaler Arne Nikolajsen, direktør i Fritid Sundhed & Omsorg fra Esbjerg Kommune

TEMADAG som Kick-off for indførelse af den nye uddannelsesstruktur

I efteråret 2022 var alle oplæringsvejledere fra de seks forskellige kommuner inviteret til temadag på SOSU Esbjerg. Lisbeth Moesgaard og Tanja Geil Hansen arbejder begge som oplæringsvejledere for social- og sundhedshjælperelever i Esbjerg kommune, og de er meget positive over ændringerne.

De ændrede pædagogiske og didaktiske metoder kan fx handle om, at der ikke i så høj grad er tavle-undervisning på uddannelsen, men at det i stedet er meget praksisrelateret undervisning. Eleverne får medbestemmelse i forhold til deres læringsmål, og hvornår de skal arbejde med hvilke emner.

Det har gjort det mere overskueligt for både elever og vejledere, idet emnerne på skolen hænger sammen med hvad de skal lære den følgende periode på oplæringsstedet i kommunen. Det giver også, påpeger Tanja Geil Hansen, et langt bedre samspil mellem vejleder og skole.

”Udover denne temadag har vi også været til praksis fællesskabsdage sammen med eleverne, og det skaber en god rød tråd i uddannelsen, som eleverne kan mærke - og som de har brug for.”

For kollegaen Lisbeth Moesgaard er det især undervisningsmetoderne som gør en stor forskel for eleverne i deres uddannelsesforløb.

”Vi har fået nye redskaber til oplæring – fx skal eleven og vejlederen ikke forholde sig til alle 16 læringsmål på én gang, men måske kun tre eller fire i løbet af en oplæringsperiode. Det giver os mulighed for at arbejde mere fokuseret med opgaverne,” forklarer hun.

Tanja Geil Hansen og Lisbeth Moesgaard

FOA Vest bakker op

FOA Vests næstformand for social- og sundhedssektoren, Arne Højvang Jensen, deltog også i TEMA-dagen sammen med ledere og undervisere fra SOSU Esbjerg samt alle oplæringsvejlederne fra kommunerne. Han er begejstret for forandringerne på uddannelsen, og for ham er det kærkomment at afsøge nye muligheder for at øge gennemførslen og skabe en bedre sammenhæng for eleverne.

”Denne nye uddannelsesplan kan være med til at forebygge frafald, og helt konkret så er SOSU Esbjergs brug af simulationsrummet ’Solhaven’ med at skabe en sammenhæng for eleverne. Den praksisnære undervisning har stor værdi for elevernes læring og er med til at skabe et meget virkelighedsnært skoleforløb.”

På SOSU-skolen er der både etableret et simulationslokale, som kaldes for ’Solhaven’ og som forestiller et plejehjem. Ved siden af ligger et teamlokale, som også er elevernes klasseværelse. Her kan eleverne få en fornemmelse af arbejdet på et plejecenter, hvor de både kan holde team-møde og afprøve teorierne i praksis inde i ’Solhaven’.

I foråret 2023 planlægger SOSU Esbjerg at afholde endnu en temadag i projektet for de samarbejdende kommuner.

Arne Højvang Jensen

Projektevaluering viser at nye metoder virker i undervisningen

Evalueringen, som er en større undersøgelse baseret på interviews med elever fra tre forskellige hold samt forskellige data om projektet, har vurderet at projektet viser lovende resultater.

Især indretningen af et klasseværelse til at skulle simulere et ægte plejehjem, giver stor effekt for eleverne fordi de oplever et praksisnært læringsmiljø og føler sig bedre rustet til at komme i oplæring. Netop ”praksis-chokket” får en del elever til at falde fra SOSU-uddannelserne.

Der er desuden fokus på elevernes individuelle behov for læring og indsatser, noget som elever sætter stor pris på og som giver dem større selvstændighed idet de skal tage ansvar for egen læring. Eleverne udvikler en stærk ansvarsfølelse og mange fremhæver den faglige stolthed som noget særlig værdifuldt ved projektet.

Kontakt


Helle Holm

Helle Holm

Souschef/uddannelseschef

Jennygertsen Kopi

Jenny Gertsen

Kommunikations- og pr-koordinator


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden