Regionens fire SOSU-skoler står sammen:

Flersprogede SOSU-elevers danskkundskaber skal styrkes

Andelen af SOSU-elever med dansksproglige udfordringer er stigende i disse år. Det stiller nye og andre krav både til SOSU-skolerne som institutioner, men også til den enkelte underviser.Derfor har man blandt SOSU-skolerne i Region Syddanmark, SOSU Esbjerg, SOSU Syd, SOSU FVH og SOSU Fyn, startet projektet ”Styrkede sprogkompetencer”. Projektet, som delvist finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, har til formål at styrke SOSU-hjælperelevernes kompetencer, faglighed og motivation til at gennemføre uddannelsen og forblive i branchen, især for dem med udfordringer i det danske sprog.

I en evalueringsrapport fra Rambøll Management bliver det fremhævet, at der er et stort behov for et fortsat og potentielt øget fokus på at styrke danskkundskaberne blandt de flersprogede elever på SOSU-uddannelserne. Men hvordan sikrer vi, at lærerne har de rette kompetencer, og hvordan udvikler vi de bedste forløb, metoder og værktøjer på skolerne, som kan hjælpe eleverne på bedst mulig måde? Og hvordan videndeler og erfaringsudveksler vi på tværs af skoler?

Det skal dette nye samarbejdsprojekt være med til at løse.

Workshop i projektet samlede 80 deltagere fra hele regionen

Onsdag den 19. juni 2024 var lærere og projektdeltagere m.fl. fra alle fire skoler samt repræsentanter fra kommuner, regioner og SEVU inviteret til midtvejsworkshop på SOSU Esbjerg. Workshoppen, der tiltrak 80 deltagere, havde til formål at inspirere, videndele og udveksle erfaringer om arbejdet med de flersprogede elever i projektets fire hovedaktiviteter.

Dagen begyndte med ankomst og kaffe kl. 09.30, efterfulgt af velkomst fra styregruppen. Herefter fulgte et oplæg fra Cathrine Matarese fra Københavns Kommune. Hun fortalte om kommunens erfaringer med en frivillig sprogstøtteordning, hvor alle eleverne får 1,5 times sprogstøtte om ugen, når de er i oplæring. Matarese fremhævede vigtigheden af at fokusere på praktisk sprogbrug, der er relevant for elevernes daglige arbejde, snarere end formelle sprogfærdigheder.

Mette Marie Holck Pape fra Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland var dagens anden oplægsholder. Hun er vejleder i dansk som andetsprog (DSA), og hun fokuserede i sit oplæg på ændrede sprogsyn og fordelene ved en elevcentreret pædagogik. Hun understregede betydningen af at se flersprogethed som en ressource og ikke en udfordring.

Efter frokost præsenterede de fire SOSU-skoler deres aktiviteter og metoder for hinanden. Deltagerne roterede mellem standene og lærte om co-teaching og DSA (SOSU FVH), digitale elementer (SOSU Syd), sprogmentorordninger (SOSU Esbjerg), og styrkelse af sammenhæng mellem skole og oplæring (SOSU Fyn). Disse sessioner gav deltagerne indsigt i de praktiske værktøjer og erfaringer fra de forskellige skoler.

Workshoppen fortsatte med fire parallelle workshops, hvor deltagerne kunne dykke ned i de specifikke emner og udveksle idéer og metoder. Dagen blev afsluttet med en opsamling, hvor hovedpointerne blev fremhævet, og der blev lagt planer for den fremtidige indsats.

Positive erfaringer og engagement fra skolerne

Uddannelseschefen fra SOSU Fyn, Charlotte Sigurdsson, udtrykte stor tilfredshed med projektets fremgang: "Vi har brug for at lave en styrket sprogindsats på skolerne, så vi kan hjælpe vores flersprogede elever med de rette tilbud og den rette undervisning. Den målrettede indsats, og de nye metoder vi afprøver i samarbejde med Odense Kommune, har virkelig gjort en forskel allerede."

Helle Holm, uddannelseschef ved SOSU Esbjerg, fremhævede vigtigheden af samarbejdet mellem skolerne: "Det er utrolig værdifuldt at kunne dele erfaringer og bedste praksis på tværs af skolerne. Desuden er det spændende at samarbejde med de andre skoler om udviklingsprojekter der kan gavne alle, og det her projekt har skabt en stærk følelse af fællesskab og fælles mål. Vi skal både udvikle nyt og teste det, og alle fire skoler er en del af processen."

Fra SOSU Syd kommenterede vicedirektør Louise Gerber på den positive feedback: "Undervisere, læsevejledere og elevvejledere, der arbejder med de flersprogede elever på skolerne, er virkelig gået ind i projektet med stor gejst og en kæmpe faglig viden. Derudover er det givende, at projektet også giver mulighed for at samarbejde med oplæringsstederne, hvor vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi skaber de bedste læringsbetingelser for eleverne."

Endelig bemærkede uddannelseschef Anne Bak Larsen fra SOSU FVH: "Midtvejsworkshoppen har givet os nye værktøjer og inspiration til at fortsætte vores arbejde med at styrke vores flersprogede elevers sprogkompetencer. Vi ser frem til at videreudvikle og implementere nye metoder i vores daglige undervisning."

Midtvejsworkshoppen viste, at projektet allerede har opnået betydelige resultater, idet skolerne virkelig har sat styrkelsen af sprogindsatser på dagsordenen. Det var tydeligt at der blandt deltagerne på workshoppen, som arbejder med og møder flersprogede elever hver eneste dag i deres daglige arbejde, er en stærk vilje og entusiasme til at fortsætte indsatsen for at styrke flersprogede SOSU-elevers danskkundskaber.

 


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden