Klage over afgørelser


 • Hvis en elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal der indgives en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til eleven.

  Fastholdes afgørelsen videresender skolen elevens klage og skolens bemærkninger til Ministeriet.

  Inden klagen sendes til ministeriet underrettes eleven om skolens bemærkninger og stillingtagen til klagen. Eleven får 1 uges frist til at kommentere sagen yderligere.

  Herefter sender skolen klagen til Ministeriet vedlagt sagens akter.

  Eleven kan normalt fortsætte skolegangen under klagesagens behandling.

  Reglerne om klage findes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 2499 af 13. december 2021).

   

  Klage over forhold i forbindelse med prøver/eksamener

   

  Hvis en elev ønsker at klage over en prøve, dvs. prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, skal der indgives en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 2 uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

  Til brug for klagesagen skal eleven efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede opgave. Skolen forelægger sagen for den oprindelige censor og eksaminator, der hver for sig skal afgive en udtalelse, normalt inden 2 uger. Eleven skal have lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge. Skolen træffer afgørelse vedr. klagen på baggrund af bedømmernes faglige udtalelse og elevens kommentarer til udtalelsen, og afgørelsen meddeles eleven hurtigst muligt og senest 2 måneder efter modtagelsen af klagen er indgivet til skolen.

  Reglerne om klage findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 41 af 16. januar 2014 § 36-42).

  Hvis en klage vedrører retslige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan eleven klage over skolens afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Eleven skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt eleven, indgive klagen til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som eleven skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge.

  Skolen sender klagen, sin udtalelse og elevens eventuelle kommentarer hertil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  Reglerne om sådanne klager findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 41 af 16. januar 2014 § 43).

   

  Klage over forhold i forbindelse med oplæringsuddannelsen

   

  Hvis en elev vil klage over en afgørelse, indgiver eleven klagen til lederen af det oplæringssted, som har truffet afgørelsen. Indgivelsen af klagen skal ske senest 14 dage efter eleven har modtaget afgørelsen. 

  Oplæringsstedet genvurderer afgørelsen og meddeler eleven denne skriftligt (og evt. mundtligt). Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af klagen. Såfremt oplæringsstedet fastholder den tidligere meddelte afgørelse, afgør eleven, hvorvidt han/hun ønsker klagen behandlet i LUU (det lokale uddannelsesudvalg). I så fald skal klagen videresendes til LUU senest 14 dage efter eleven har modtaget genvurderingen. Det er eleven, som indsender klagen. Konkret videresendes klagen til sekretariatet for LUU, hvilket i praksis vil sige skolen.

  Når LUU modtager klagen vurderes om det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger. Målet for behandling af klagen i LUU er at opnå forlig mellem elev og oplæringssted (arbejdssted). LUU træffer således ikke afgørelse, men forsøger at skabe et forlig mellem elev og oplæringssted.

  Behandling af klagesager foretages hurtigst muligt. I behandlingen og tidsforløbet skal der tages hensyn til, at elevens uddannelse ikke afbrydes og forlænges unødigt.

  LUU kan vælge at overdrage klagen til Det faglige udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS), hvis LUU f.eks. finder: At det ikke har været muligt at opnå et forlig, som både elev og arbejdsgiver kan acceptere, at sagen er for kompleks eller at medlemmerne i LUU er inhabile.

  Hvis klagesagen overdrages til PASS skal overdragelsen ske hurtigst muligt. Sagens parter informeres om, at sagen er overdraget til PASS. Alle klagesagens dokumenter overdrages.

  Efter endt klagesagsbehandling afgiver PASS svar til klageren, og LUU bliver orienteret om afgørelsen.

  Hvis der ikke kan opnås forlig kan tvistigheden indbringes for Tvistighedsnævnet.

  (LBK 956 af 21. juni 2022 § 63, § 64 og § 65).

  Der kan ikke klages over en standpunktsbedømmelse.


   

  Ovenstående er uddrag fra  den lokale uddannelsesplan


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden