Skolens ordensregler

Skolens værdier er højt prioriteret. Skolen ønsker, at værdierne er synlige i relationerne elev/elev, elev/lærer, elev/vejleder og andre relationer som eleven oplever gennem uddannelsen. 

Skolen forventer et læringsmiljø præget af faglighed, respekt og ligeværdighed, og med en venlig og hensynsfuld omgangstone, hvor du udviser forståelse for andre. 

Skolen anser alle former for krænkelser, som fx mobning, chikane og trusler, som et brud på gældende ordensregler og skolens værdier – uagtet om det sker fysisk eller digitalt. Skolen har en vejledning til kommunikation på de sociale medie 

Skolen har en vejledning til kommunikation på de sociale medier. 

Alle former for vold og trusler kan medføre bortvisning fra uddannelsen. 

Skolen forventer, at du: 

 • Møder til tiden 
 • Rydder op efter dig 
 • Slukker mobiltelefonen, såfremt den ikke anvendes i forbindelse med undervisningen 
 • Ikke forlader undervisningen i utide 
 • Indtager dine måltider i kantineområderne, så indeklimaet i klasselokalerne optimeres 

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have elkedler og kaffemaskiner i klasselokaler, opholdsarealer mv. 

SOSU Esbjerg har røg- og tobaksfri skoletid, hvilket betyder der ikke må ryges/anvendes tobaksprodukter i skoletiden, dette på- samt udenfor skolens matrikel.

Røg- og tobaksfri skoletid inkluderer alle former for cigaretter, e-cigaretter, cigarer, snus, tobaksfri snus, tyggetobak, pibe og vandpibe m.m. Overtrædelse af den røg- og tobaksfri skoletid vil medføre sanktionering jævnfør gældende ordensregler.

Alkohol og rusmidler er ikke tilladt på skolen, og du må ikke møde påvirket på skolen. Indtagelse af og besiddelse af alkohol og andre rusmidler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen og evt. politianmeldelse. Ved særlige lejligheder kan der gives tilladelse til at nyde alkohol. 

Der er mødepligt til undervisningen. Du skal give besked, hvis du er fraværende fra undervisningen. Skolen registrerer dagligt fremmøde og fravær. 

Hvis fraværet overstiger et urimeligt niveau i skoleperioderne, vil du blive indkaldt til en samtale af kontaktlæreren eller uddannelsesvejlederen, med det formål at støtte dig i at nå dine uddannelsesmål. Hvis fraværet sker i praktikperioderne, vil indkaldelse til samtale ske af praktikstedet, eventuelt i samarbejde med skolens uddannelsesvejleder. Udeblivelse uden lovlig grund kan medføre bortvisning. 

For meget fravær kan betyde, at du må afbryde din uddannelse, eller tage dele af uddannelsen om og dermed forlænge din uddannelsestid. 

Hvis du har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har forsøgt at få dig i tale, kan skolen betragte dig som udmeldt.

Skolen skal dog forinden: 

 • Kontakte ansættende myndighed og inddrage denne i sine overvejelser 
 • Sende skriftlig besked til dig og dine forældre, hvis du er under 18 år 
 • Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at få lavet en plan for dig, hvis du er under 25 år 

Der kan ikke gives fri til ferieafvikling i skoleperioderne. Ferien kan kun afholdes som anført i uddannelsesplanen. Ferieafvikling under praktikperioderne bliver tilrettelagt i forhold til arbejdsstedets lokale forhold. 

Hvis du i forbindelse med projektarbejde arbejder andre steder end på skolen, skal læreren være orienteret. 

Opgaver og projekter skal afleveres til den aftalte tid. Det skal fremgå tydeligt i dine opgaver, hvor du har dine oplysninger fra. Direkte afskrift fra en andens opgave i forbindelse med en opgave til prøve eller eksamen er snyd, og betragtes som en grov overtrædelse. 

Skolen vil gerne tilbyde et inspirerende undervisningsmiljø, hvilket bl.a. betyder, at alle har et fælles ansvar for at passe på skolen, det være sig undervisningsmaterialer, udstyr og inventar. 

Ved overtrædelse af ordensregler kan skolen efter situationens alvor iværksætte: 

 • Mundtlig påtale 
 • Skriftlig advarsel 
 • Hjemsendelse i kortere eller længere tid 
 • Bortvisning fra skolen i særlig alvorlige tilfælde
 • Kontakt til ansættende myndighed
 • Der kan i visse tilfælde blive tale om erstatning for skader og ødelæggelser

 


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden